Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Teatr Teatr

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja artystyczna: Chór Świerzno Śpiewa”.